Algemene Voorwaarden

1.          General _

·         1.1 Fustenwinkel.nl is onderdeel van een-huis.

1.2 Een-huis.nl          in these general terms and conditions and on the website http://www.een-huis.nl/ (the "Website") means the private company with limited liability, Een-huis BV, with its registered office and having its registered office in Prinsenbeek, the Netherlands.

·         1.3  Een-huis.nl is ingeschreven in de Kamer van Koophandel met KVK-nr 51187124. met BTW Nummer NL001143333B30.

 

2.          Application _

2.1 These general terms and conditions apply to all agreements between Een-huis.nl          as the supplier on the one hand and the buyer on the other hand with regard to products as offered for sale by Een-huis.nl through the Website (the "Products"). Een-huis.nl expressly rejects any general conditions of the buyer.

·         2.2  Should any provision of these general terms and conditions be null and void, be annulled or unenforceable, this will not affect the validity of the other provisions of these general terms and conditions or the agreement.

 

3.          Offers _

·         3.1 Alle aanbiedingen van Een-huis.nl zijn vrijblijvend en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de Producten zoals op het moment van bestellen op de Website worden getoond.

·         3.2 Zetfouten blijven te allen tijde voorbehouden.

            3.3 Fustenwinkel.nl verstrekt geen alcoholische producten aan personen onder de 18 jaar.

 

·         4. Overeenkomst en facturering

·         4.1 De overeenkomst tussen Een-huis.nl en de koper komt tot stand op het moment dat de koper de vier stappen van de bestelprocedure op de Website volledig heeft doorlopen en koper derhalve alle verplicht in te vullen gegevens aan Een-huis.nl heeft verzonden.

·         4.2 Na ontvangst van het volledig ingevulde digitale bestelformulier door Een-huis.nl is overeenkomst tussen Een-huis.nl en de koper onherroepelijk en kan deze niet meer door koper worden ontbonden. Niettegenstaande het voorgaande behoudt Een-huis.nl zich het recht voor om de overeenkomst met de koper binnen 24 uur na totstandkoming zonder verplichting tot betaling van enige schadevergoeding te ontbinden.

·         4.3 Na totstandkoming van de overeenkomst zal Een-huis.nl een factuur opmaken en als pdf-bestand per e-mail aan de koper zenden. Een-huis.nl zal geen papieren factuur per post zenden, hetgeen door de koper uitdrukkelijk wordt aanvaard.

 

·         5. Prijzen

·         5.1 Een-huis.nl kan niet aansprakelijk worden gehouden voor afwijkingen in prijzen, afbeeldingen en teksten van Producten zoals vertoond en vermeld op de Website.

·         5.2 De prijzen van de Producten zoals vermeld op de Website zijn exclusief BTW en emballage en inclusief verpakkingsbelasting.

 

·         6. Afzetgebied

·         6.1 Een-huis.nl levert bestelde Producten uitsluitend binnen Nederland.

 

·         7. Bezorgkosten

·         7.1 De prijzen van de Producten zoals vermeld op de Website zijn exclusief bezorgkosten.

·         7.2 Voor het verzendklaar maken, controleren, transporteren en bezorgen van een bestelling is de koper een bijdrage in de bezorgkosten verschuldigd.  Onder de € 500 (excl BTW en statiegeld) bedragen de bezorgkosten € 59.95 (excl BTW). Boven de € 500 (excl BTW en statiegeld) is de bezorging gratis.

 

·         8. Levering en levertijd

·         8.1 Een-huis.nl verkoopt haar Producten enkel aan ondernemingen die ingeschreven staan in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Bestellingen van particulieren worden niet in behandeling genomen.

·         8.2 Indien de koper voor dinsdag 12:00 uur 's een bestelling plaatst en betaalt wordt de betreffende bestelling na ontvangst van de betaling in dezelfde week nog geleverd. Indien de koper op een specifieke dag geleverd wil worden zullen hier transportkosten voor worden berekend.

·          8.3 Bovengenoemde levertijden zijn indicatieve levertijden en gelden niet als fatale termijn. Aan de indicatieve levertijden kunnen door de koper geen rechten worden ontleend. Een-huis.nl kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige schade van de koper als gevolg van overschrijding van de aangegeven indicatieve levertijden.

·         8.4 Levering van door de koper bestelde Producten geschiedt 'Ex Warehouse', dat wil zeggen, uit de magazijnen van Een-huis.nl. (Incoterms 1990). Het eigendom en het risico van de bestelde Producten gaat derhalve over op de koper op het moment dat de bestelde Producten het magazijn van Een-huis.nl  verlaten.

·         8.5 De door de koper bestelde Producten worden door een externe transporteur op het door de koper opgegeven afleveradres afgeleverd. Indien er bij levering niemand aanwezig is om de Producten in ontvangst te nemen zal de transporteur de bestelling eenmalig kosteloos op een later tijdstip nogmaals aanbieden en/of contact opnemen met koper om een nieuwe afspraak te maken ten aanzien van de levering. Indien bij de tweede levering wederom niemand aanwezig is om de Producten in ontvangst te nemen zal Een-huis.nl voor de derde (en volgende) levering nogmaals bezorgkosten in rekening brengen.

 

·         9. Veilig betalen

·         9.1 De koper kan de bestelde Producten betalen middels iDeal, middels vooruitbetaling of middels levering onder rembours.

 

·         10. Klachten, onderzoeksplicht en nakoming

·         10.1 Indien Een-huis.nl onjuiste of het onjuiste aantal Producten levert dient de koper Een-huis.nl  hiervan binnen 24 uur na levering op de hoogte stellen. Foutief geleverde Producten worden binnen 5 werkdagen kosteloos door Een-huis.nl omgeruild of opgehaald, mits de betreffende Producten niet zijn aangebroken en in de originele verpakking zitten. Een-huis.nl zal abusievelijk niet-geleverde Producten zo spoedig mogelijk kosteloos naleveren.

·         10.2 Wanneer de koper een kapot Product heeft ontvangen dient de koper Een-huis.nl hiervan binnen 24 uur na levering op de hoogte stellen per e-mail (info@fustenwinkel.nl) en dient de koper dit aan te tonen door middel van een foto. Na ontvangst en goedkeuring van de foto door Een-huis.nl zal Een-huis.nl, naar keuze van de koper, (i) het aankoopbedrag van het betreffende Product aan de koper retourneren, of (ii) het betreffende Product zo spoedig mogelijk kosteloos naleveren. Een-huis.nl is te allen tijde gerechtigd om de door koper geclaimde breuk ter plaatse te controleren.

·         10.3 Indien de koper niet binnen 24 uur na levering van de bestelling melding maakt van onjuistheden in de levering zoals hiervoor in de leden 1 en 2 van dit artikel omschreven, zal de levering als volledig en juist worden beschouwd en vervallen de rechten van de koper zoals vermeld in voornoemde artikelen.

·         10.4 Een-huis.nl is nimmer gehouden tot schadevergoeding anders dan zaak- en/of personenschade.

·         10.5 Alle leveringen worden verzorgd via door Een-huis.nl ingeschakelde externe transporteurs. Deze transporteurs bezorgen uitsluitend. Het retour nemen van emballage is derhalve niet mogelijk.

 

 

·         11. Aansprakelijkheid en schadevergoeding

·         11.1 Een-huis.nl kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen.

·         11.2 Overmacht situaties die in ieder geval niet voor risico van Een-huis.nl komen zijn onder andere ziekte, in-, uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, niet-tijdige of gebrekkige nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers of transporteurs en storingen in de productie.

·         11.3 Een-huis.nl kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade van derden en koper vrijwaart Een-huis.nl   tegen eventuele schadeclaims van derden. Een-huis.nl kan eveneens niet aansprakelijk worden gehouden voor schade die is veroorzaakt door de door Een-huis.nl ingeschakelde externe transporteurs, tenzij deze schade aan opzet of grove schuld van de externe transporteur is toe te rekenen.

·         11.4 Een-huis.nl is nimmer gehouden tot schadevergoeding anders dan zaak- en/of personenschade.

·         11.5 Het in het vorige artikel en in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van Een-huis.nl ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen.

 

·         12. Persoonsgegevens

·         12.1 De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, worden door Een-huis.nl nageleefd. Kopers hebben altijd de mogelijkheid hun eigen gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit is mogelijk voor de koper door in te loggen op de Website en de te klikken op het "Mijn gegevens" gedeelte van de Website.

·         12.2 Een-huis.nl zal de door de koper verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de koper en nog zolang bewaard worden als nodig is voor de behandeling van eventuele klachten naar aanleiding van de uitvoering van de bestelling. Er zullen geen gegevens aan derden worden doorgegeven waarbij de privacy van de koper in het geding komt.

 

·         13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

·         13.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen Een-huis.nl en de koper is Nederlands recht van toepassing.

13.2          All disputes that may arise as a result of this agreement or of further agreements that may result from it, will be settled in accordance with the Rules of the Netherlands Arbitration Institute or, if Een-huis.nl so chooses, the competent court of the domicile or business location of Een-huis.nl or the buyer. The procedure will be conducted in the Dutch language. The arbitral tribunal decides according to the rules of law.

 

 

14.         Leeftijd van de Koper

·         14.1  Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaart de koper dat hij minimaal 18 jaar oud is voor het kopen van alcohol heeft zoals wettelijk bepaald.

14.2      Fustenwinkel.nl verstrekt geen alcoholische producten aan personen onder de 18 jaar.